หนังสือ ซีดี / ดีวีดี รายการสินค้าทั้งหมด พระพุทธรูป งานพิมพ์ แผนที่

            โครงการเผยแพร่ธรรมยุคดิจิตอล เป็นผลงานนวัตกรรมใหม่ของธรรมสภา ที่ได้เปลี่ยนแปลงแผ่นเสียง
CD มาอยู่ในรูปแบบ SD card และUSB Flash Drive เป็นการเผยแพร่ธรรมที่สะดวกรวดเร็ว และใช้งานง่าย
สามารถพกพาไปได้ทุกที และเป็นเจตตนาที่ธรรมสภาต้องการเผยแพร่ธรรมะ ในเสียงธรรมโดยผลงาน
การออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นลิขสิทธิ์ทางปัญญาของทางธรรมสภาโดยตรง  หากท่านผู้สนใจที่ต้องการนำ
ไปเผยแพร่โปรดอุดหนุน และซื้อผลิตภัณฑ์ของ
แท้ของทางธรรมสภา 
             สำหรับตัวผลิตภัณฑ์ท่านสามารถเลือกซื้อได้ในราคาพิเศษ สำหรับช่วงเปิดตัวสินค้า จากราคา
ชุดละ 2,999 บาท ลดเหลือ 1,999 บาทค่าจัดส่ง EMS 100 บาท ท่านสามารถซื้อเป็นของขวัญให้
คนที่ท่านรัก หรือถวายพระในช่วงเทศพิเศษต่างๆ หรือถวายตามวัด สถานที่ปฎิบัติธรรมทั้งใน
ประเทศหรือ ต่างประเทศ(ขนส่งรบกวนสอบถามเข้ามานะคะ)

 

                  

            สื่อธรรมยุคดิจิตอล รุ่น SD card 16 GB เสียงธรรม พร้อมวิทยุ

       ราคา 2,999 บาท
      ลดเหลือ 1,999 บาท


            

          คลิ๊กดูรายละเอียด


Thammasapa Box กล่องเสียงธรรมได้รวบรวมรายการพระธรรมเทศนา และนิทานธรรมะ 1,000 กว่าชั่วโมง  

อันได้แก่                                                                                                                                               

TRACK 001-032
- บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า (แปล)
- บทสวดมนต์ทำวัตรเย็น (แปล)   
      

TRACK 033-099                
- สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก     

TRACK 100-128                                                      
- พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) สวนโมกขพลาราม สุราษฎร์ธานี        

 TRACK 129-157                                
- พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) วัดชลประทานรังสฤษดิ์ นนทบุรี             

 TRACK 158-207                                     
- พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมมจิตโต ป.ธ. ๙) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฤาลงกรณราชวิทยาลัย       

 TRACK 208-238                                   
- พระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมโม) วัดอัมพวัน สิงห์บุรี       

 TRACK 239-338                                                                                                 
- พระธรรมเมธาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญาโณ) วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร)      

 TRACK 339-362
- พระราชธรรมนิเทศ (พระอาจารย์พยอม กัลยาโณ วัดสวนแก้ว นนทบุรี                                             

TRACK 363-422                                     
- พระราชวิจิตรปฏิภาณ (ท่านเจ้าคุณพิพิธ) วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร        

 TRACK 435-434                      
- พระราชธรรมวาที วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร                              

TRACK 435-438    
- พระภาวนาโพธิคุณ พระครูใบฎีกามณเฑียร (ท่านอาจารย์โพธิ์ สวนโมกขพลาราม)   

 TRACK 439-443                                     
- พระปัญญานันทมุนี (สง่า สุภโร) เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ นนทบุรี      

 TRACK 444-445                                     
- พระครูสิริคณาพิทักษ์ (บัญญติ) วัดบ่อล้อ นครศรีธรรมราช 

TRACK 446-447       
- พระครูวิสาลวรกิจ วัดวรกิจตาราม เชียงราย

TRACK 448-449                                                                 
-พระมหาทวีป กตปุญโญ สำนักสงฆ์แทนวันดีฯ

TRACK 450-451                                     
- พระอาจารย์นุ้ย สัมปันโน สวนโมกขพลาราม สุราษฎร์ธานี

TRACK 452-453
- พระอาจารย์สิงห์ทอง เขมิโย สวนโมกขพลาราม สุราษฎร์ธานี

TRACK 454-456
- พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ (ดร.) วัดพุทธธรรม สหรัฐอเมริกา

TRACK 457-458
- พระอธิการคัมภีรญาณ อภิปุญโญ วัดป่าสุญญตา ปราณบุรี

TRACK 459-460
- พระอาจารย์ฉลอง กิจจธโร สำนักสงฆ์ธารธรรม ราชบุรี

TRACK 461-462
- พระครูใบฎีกามณเฑียร มณฑิโร สวนโมกขพลาราม สุราษฎร์ธานี

TRACK 463-464
- พระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ (วัลลพ) วัดประยุรศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

TRACK 465-466
- พระครูอุดมธรรมวาที วัดประยุรศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

TRACK 467-468
- พระครูสิริธรรมภาณ วัดละหาร นนทบุรี

TRACK 469-470
- พระมหาสหัส ฐิตสาโร วัดชลประทานรังสฤษฏ์ นนทบุรี

TRACK 471-472                                    
- พระอธิการไพศาล วิสาโล วัดป่าสุคะโต ชัยภูมิ

TRACK 473-474
- พระอาจารย์ดุษฎี เมธงกุโร วัดทุ่งไผ่ ชุมพร                                  

TRACK 475
- พระมหาไพเราะ (ดร.) ฐิตสีโล

 TRACK 476
- พระมหากิตติศักดิ์ โคตรมสิสโส

TRACK 477
- พระมหากิตติศักดิ์ โคตรมสิสโส

TRACK 478
- พระมหาโพธิวงศาจารย์

TRACK 479
- พระราชธรรมวาที

TRACK 480
- พระปัญญานันทมุนี

 TRACK 481
- พระครูกิตติวราภรณ์

TRACK 482
- พระมหาทวีป กตปุญโญ

TRACK 483
- พระประสงค์ ปริปุณโณ

TRACK 484
- พระดุษฎี เมธงกุโร

TRACK 485
- พระมหากิตติศักดิ์ โคตรมสิสโส

TRACK 486
- พระครูวินัยธรวิเชียร วชิรธมโม

TRACK 487-495
- คู่มืออมนุษย์ ของ พุทธทาสภิกขุ อ่านโดย ธรรมสภา สถาบันบันลือธรรม

TRACK 496-501
- แก่นพุทธศาสน์ ของ พุทธทาสภิกขุ อ่านโดย ธรรมสภา สถาบันบันลือธรรม

TRACK 502-510
- หน้าที่ของคนโดย นายบันลือ สุขธรรม ผู้ให้กำเนิดธรรมสภา สถาบันบันลือธรรม

TRACK 511-517
- คู่มือดับทุกข์ ของ พุทธทาสภิกขุ อ่านโดย ธรรมสภา สถาบันบันลือธรรม

TRACK 518-523
- พุทธประวัติสำหรับยุวชน ของ พุทธทาสภิกขุ อ่านโดย ธรรมสภา สถาบันบันลือธรรม

TRACK 524-526
- 24 ยอดกตัญญู โดย ร.บุญนาค อ่านโดย ธรรมสภา สถาบันบันลือธรรม

TRACK 527-530
- คำสอนฮวงโป ของ พุทธทาสภิกขุ อ่านโดย ธรรมสภา สถาบันบันลือธรรม

TRACK 531-534
- โอวาทสี่ของท่านเหลี่ยวฝาน โดย เจือจันทร์ อัชพรรณ (มิสโจ) อ่านโดย ธรรมสภา สถาบันบันลือธรรม

TRACK 535-540
- สูตรเว่ยหล่าง ของ พุทธทาสภิกขุ อ่านโดย ธรรมสภา สถาบันบันลือธรรม

TRACK 541-555
- เล่านิทานเซ็น โดย อาจารย์อภิปุญโญ อ่านโดย ธรรมสภา สถาบันบันลือธรรม

TRACK 556-567
- นิทานเซ็น ของ พุทธทาสภิกขุ อ่านโดย ธรรมสภา สถาบันบันลือธรรม

TRACK 568-578
- นิทานเรื่องสั้น ของ พุทธทาสภิกขุ อ่านโดย ธรรมสภา สถาบันบันลือธรรม

TRACK 579-622
พุทธชัยมงคลคาถา พระพุทธเจ้าชนะมาร อ่านโดย ธรรมสภา สถาบันบันลือธรรม

     บทนำ 1 ผจญมารวสวัติมาร
     บทนำ 2 ผจญอาฬวกยักษ์
     บทนำ 3 ผจญช้างนาฬาคิรี
     บทนำ 4 ผจญโจรรองคุลีมาล
     บทนำ 5 ผจญนางจิญมาณวิกา
     บทนำ 6 ผจญสัจจกนิครถ์
     บทนำ 7 ผจญพญานันโทปนันทนาคราช
     บทนำ 8 ผจญพกะพรหม
     บทสวดมนต์

TRACK 623-678
    - นิทานบันเทิงธรรม โดย ธรรมสภา และสภาบันบันลือธรรม

TRACK 679-688
    - พระเจ้าสิบชาติ   ของ ธรรมสภา อ่านโดย ธรรมสภา สถาบันบันลือธรรม

TRACK 689-694
- ของขวัญของแม่ ของขวัญของพ่อ อ่านโดย ธรรมสภา สถาบันบันลือธรรม

 TRACK 695-704
- นิทานปล่อยสัตว์ ผู้แต่ง หลิว อ้าย เหลี่ยน ผู้แปล รัศมีธรรม อ่านโดย อ.เพ็ญศรี อินทรทัต.

TRACK 705-714
- นิทานวรรณกรรมในพระไตรปิฏก อ่านโดย อ.เพ็ญศรี อินทรทัต

 TRACK 715-727
- นิทานเพื่อชีวิต ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ของ ส.รัตนรติ อ่านโดย อ.เพ็ญศรี อินทรทัต

TRACK 728-760
- พระเจ้า 30 ชาติ ของ ธรรมสภา อ่านโดย อ.เพ็ญศรี อินทรทัต

TRACK 761-813
- กิรดังได้สดับมา ของ พระมหาโพธิวงศาจารย์ อ่านโดย อ.เพ็ญศรี อินทรทัต

TRACK 814-870

- นรกสวรรค์ท่านเลือกได้ ผู้แต่ง ไขแสง กิตติวัชระชัย อ่านโดย อ.เพ็ญศรี อินทรทัต

TRACK 871-923
- สมุดภาพปฐมสมโพธิกถา ของ สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส อ่านโดย อ.เพ็ญศรี อินทรทัต

TRACK 924-937
- มงคลวจนะ (เสียงธรรมอันประเสริฐ) อ่านโดย อ.เพ็ญศรี อินทรทัต

TRACK 938-953
- รวมนิทานธรรม ของ นิราลัย อ่านโดย อ.เพ็ญศรี อินทรทัต

TRACK 954-975
- 84 นิทานเทียบสุภาษิตไทย ของ ทองคำ ศรีหอุไร อ่านโดย อ.เพ็ญศรี อินทรทัต

TRACK 976-992
- คำพ่อคำแม่ ของ พระมหาโพธิวงศาจารย์ อ่านโดย อ.เพ็ญศรี อินทรทัต

TRACK 993-998
- บทสวดมนต์และเพลงธรรมะ

**โอนเงินผ่าน ธ.กสิกรไทย สาขาเทสโก้โลตัส ศาลายา เลขบัญชี 009 382 0428
ชื่อบัญชี
นายสุทธิรักษ์ สุขธรรม ประเภท ออมทรัพย์

**ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ info@thammasapa.com หรือ 091 883 7117  LINE ID : thamma01

สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 04/05/2011
ปรับปรุง 15/07/2024
สถิติผู้เข้าชม 10,848,996
Page Views 15,625,128
สินค้าทั้งหมด 1,586
 
ค้นหาสินค้า

หมวดหมู่ :

ราคา :


 

เมนู

 

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 
« July 2024»
SMTWTFS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   


            
page counter  บริษัท ธรรมสภา บันลือธรรม จำกัด
สั่งหนังสือ โทร .091-883-7117,091-884-9916 งานพิมพ์,ส่วนเพิ่ม โทร.094-557-7549
ที่อยู่ : 1-1/6, 2-8, 10, 12, 14, 39 ซอยบรมราชชนนี 119 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
 
  จำนวนผู้เข้าชม Free Web Counters
page counter
view